Nógrádsápi Fekete István Általános Iskola és Szakiskola   
   
   
   
  Képgaléria  
     

Aktualitások:

Az innovatív Nógrádsápi Fekete István Általános Iskola és Szakiskola

Intézményünk, a Nógrádsápi Fekete István Általános Iskola és Szakiskola TÁMOP-3.1.4.-C-14-2015-0465 azonosítószámmal pályázott az Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem című pályázati projekthez.

A projekt 100%-át, azaz 12 000 000 Ft-ot finanszíroznak Európai Uniós forrásból a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. A megvalósítás 2015. május 01. és 2015.10.31. között zajlik, és vállaltuk, hogy legkevesebb 5 évig fenntartjuk.

 

Ez a pályázat pedagógiai- módszertani megújulásunk által lehetőséget nyújt a diákok nevelésének kiteljesítésére a test, a lélek és az értelem arányos fejlesztésére, valamint az ismeretek, készségek, képességek, jártasságok, attitűdök és az erkölcsi rend összhangjának tiszteletben tartásával megakadályozhatjuk a társadalmi leszakadást és elősegíthetjük a tehetséggondozást.

         A pedagógiai kultúra folyamatos fejlesztése érdekében pedagógusaink továbbképzéseken vettek részt.

        Az egészséges életmódra nevelés fontos része pályázatunknak, s a mindennapos testnevelés megvalósítása mellett alkalomszerű mozgásos játékokat, egészségnapot, tanácsadásokat, prevenciós programokat szerveztünk diákjainknak segítő szolgálatokkal együttműködve.

        A környezettudatos szemlélet kialakítását megcélozva a környezeti nevelést, fenntarthatóságot szolgáló, környezettudatos tanórán kívüli programot, erdei iskolát szerveztünk tanulóinknak, 36 fővel.

        A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók szüleinek bevonását az egészségnap és a családi nap szervezésével kívántuk megvalósítani. E programokon több mint 100 fő vett részt.

        A hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásához kis értékű, tárgyi fejlesztő eszközöket szereztünk be.

        Az aktív állampolgárság készségeinek fejlesztésére, nyelvi tábort szerveztünk, ezzel is megalapozva tanulóink beilleszkedését a "nagybetűs" életbe.

        A pályázati támogatás felhasználásával olyan iskolai, szabadidős és kulturális programok kerültek megvalósításra, amelyeknek köszönhetően diákjaink használható tudás szintje jelentős mértékben növekedett.

Céljaink:                                                                                 

- a társadalmi leszakadás megakadályozása és a tehetséggondozás a nevelés-oktatás eszközeivel,

- pedagógusok szakmai fejlődésének elősegítése,

- hátrányos helyzetű gyermekek felzárkózásának elősegítése,

- a környezeti nevelést, környezettudatos magatartást megcélzó tanórán kívüli tevékenységek megerősítése,

- a diákok egészséges életmódra nevelése, egészségtudatos, tanórán kívüli tevékenységek ösztönzése.

 Célunk, hogy gyermekeink egyéni életébe - a mindennapos órarendbe iktatott testnevelésórák, a tanítás utáni edzések és sportfoglalkozások, az úszótanfolyam, a sportpályán folytatott sokmozgásos játékok segítségével - beépüljön a rendszeres testmozgás igénye.

Az erdei iskola megszervezésével célunk, hogy fejlesszük a tanulók együttműködését, és olyan munkaformákat szervezzünk számukra, amelyekben a kooperativitásnak, a segítségnyújtásnak nagy szerepe van. E szervezési formáktól azt várjuk, hogy a tanulók egymás iránti toleranciája, együttműködő képessége, a másik elfogadása, segítése fejlődik. Célunk továbbá: minden gyermek számára élményszerűvé tenni a természettel való megismerkedést, a harmóniára való törekvést, és a környezettudatos szemléletet. Szeretnénk, ha elkötelezett hívei lennének a természet értékeinek megőrzésének, és aktív szerepet vállalnának annak érdekében, hogy egy élhetőbb élet alapfeltételeit teremtsék meg.

A családi napok célja az együttlét örömének kifejezésre juttatása, a szabadidő együtt-töltésével erősítendő közösségi együvé tartozás megszilárdítása. Rendezvényeink elsődleges célja, hogy a családoknak színvonalas, érdekes, tanulságos közös programokat biztosítsunk, amelyekkel oktatási tevékenységünk alapértékeit is közvetíteni tudjuk, illetve a szabad idő hasznos eltöltésére is meg szeretnénk tanítani a családokat.

 

 

Képek

 

 

 

Új Magyarország
Fekete István Általános Iskola és Szakmunkásképző Szakiskola komplex akadálymentesítése NógrádsáponElkészült Nógrádsápon a Fekete István Általános Iskola és Szakmunkásképző Szakiskola épületének akadálymentesítése. Az akadálymentesítés megvalósítására az önkormányzat az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM, "Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés)" c. pályázati rendszerének keretében a "Fekete István Általános Iskola és Szakmunkásképző Szakiskola komplex akadálymentesítése Nógrádsápon" című ÉMOP-4.2.2.-09-2009-0029 azonosító számú, nyertes pályázatával kapott lehetőséget. A megvalósult beruházás teljes költsége 13 454 395 Ft, ebből az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összesen 12 108 955Ft (89,999996%).

A munkálatok 2010. 01. 04.-én kezdődtek. A kivitelezést az UHLÁR Építőipari Bt végezte, aki jó minőségű munkával, határidő előtt 2010.07.01.-én beruházást befejezte, az épületet az előírt határidőre átadta. A munkálatok során megvalósult az iskola komplex akadálymentesítése, akadálymentes, -parkoló, -útvonal, -rámpa, -vizesblokk kialakítása, ajtók cseréje, küszöbök elbontása, padlóburkolatok cseréje, megfelelő információs rendszer kialakítása, ezáltal az oktatáshoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 12 108 955Ft

Kedvezményezett: Nógrádsáp Község Önkormányzata (2685 Nógrádsáp, Hunyadi út. 7/II)

Közreműködő Szerv.: VÁTI Kht. Miskolci Területi Iroda (3525 Miskolc, Arany János tér 1.)

Európai Unió


A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

 
 
www.freephotoshoptemplate.com
nógrádsáp honlapja